Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-07-03 08:42

 

 
 
 

2010.02.24 Budowa obwodnicy Olecka

Budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65

Przewidziana do budowy droga będzie docelowo biec zupełnie nowym śladem. Droga po wybudowaniu na analizowanym odcinku ma spełniać wymogi drogi klasy GP.

Budowa obwodnicy Olecka

Budowa obwodnicy Olecka

Opracowanie realizowane jest w oparciu o dane z koncepcji budowlanej wykonywanej przez Biuro Inżynierskie Damart ze Szczecina.

Fotografie - budowa obwodnicy Olecka 2011-2013 Dalej

Droga nr 65 administrowana jest przez GDDKiA Oddział w Olsztynie. Budowa nowego odcinka drogi jest zadaniem, jakie GDDKiA Oddział w Olsztynie zamierza zrealizować w ramach planowanej modernizacji całej trasy drogi krajowej nr 65 na terenie administrowanym przez Oddział w Olsztynie. Wg informacji przekazanych przez projektantów zamierzenie inwestycyjne - obwodnica Olecka ma być realizowane w latach 2009-2010, oddanie nowego odcinka do eksploatacji ma nastąpić w roku 2011.

Budowa obwodnicy Olecka

Budowa obwodnicy Olecka

Cel inwestycji
Główne kierunki polityki społecznej wynikające z „Koncepcji polityki przestrzennej zagospodarowania kraju" (obwieszczenie Prezesa RM z dnia 26 lipca 2001 r, MP Nr 26 z 16 sierpnia 2001 r.) przewidują m.in. w sferze rozwoju transportu drogowego: „kreowanie sieci zrównoważonego systemu transportowego opartego o sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu".
Droga krajowa nr 65 pełni wiele funkcji. Łączy miasto Olecko z południowo-wschodnią częścią województwa, którego głównym ośrodkiem jest miasto Ełk oraz - dalej - ze wschodnią częścią kraju (kierunek Grajewo - Mońki - Białystok). Jest również drogą wykorzystywaną do podróży międzywojewódzkich w relacjach Gołdap - Olecko - Ełk - Białystok. Duże znaczenie ma na DK 65 także ruch turystyczny. Olecko leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim.
Droga nr 65 prowadzi zarówno ruch tranzytowy jak i lokalny - nie ma dla niej dziś ograniczonej dostępności. Realizacja obwodnicy Olecka na szlaku drogi krajowej nr 65 poprawi w sposób istotny warunki ruchu dla pojazdów tranzytowych oraz docelowych do Olecka. Również odciążenie istniejącej drogi nr 65 na odcinku przebiegającym dziś przez miasto wpłynie na poprawę warunków ruchu w mieście.
 
Budowa obwodnicy OleckaGłówne zadania projektowanej obwodnicy Olecka to:
1) przejęcie zewnętrznego i części wewnętrznego ruchu tranzytowego z obecnego układu komunikacyjnego ulic miasta;
2) polepszenie dostępności do obszarów przemysłowo-składowych miasta zlokalizowanych przede wszystkim w zachodniej i południowo zachodniej stronie miasta;
3) poprawa obsługi transportowej regionu i miasta. Dzisiaj niskie wiadukty pod linia kolejową są istotna przeszkodą w wywozie do odbiorców produkowanych w stoczniach jachtowych Delphia Yachts Kot coraz większych jachtów. Olecko jest miejscem, gdzie ma swoją siedzibę jeden z największych producentów jachtów w Polsce.

Realizacja obwodnicy Olecka na kierunku drogi krajowej Nr 65 poprawi w sposób istotny warunki ruchu dla pojazdów tranzytowych oraz docelowych do Olecka. Również odciążenie istniejącej drogi nr 65 na odcinku przebiegającym przez miasto wpłynie na poprawę warunków ruchu w mieście.
Droga krajowa nr 65, aktualnie przebiegająca przez m. Olecko, umożliwia najkrótsze połączenie Ełku z przejściem granicznym Gołdap - Gusiew na granicy Polski z Rosją, z Obwodem Kaliningradzkim. Projektowana obwodnica usprawni tranzyt osobowy i towarowy do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Gołdapi, który dziś jest prowadzony przez zwartą zabudowę miasta Olecko. Celem inwestycji jest ponadto zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Docelowy stan projektowany mającego powstać odcinka DK

3.3.1 Założenia techniczne
¦     Klasa techniczna                                                                 - GP
¦     Szybkość projektowa Vp                                                     - 80 km/h
¦     Prędkość miarodajna                                                           - 90 km/h
¦     Szerokość pobocza gruntowego                                         -2x1,25 m
¦     przekrój 2+1:     1,75m +3,5m +2 m (rozdzielający) + 3,5m + 3,5m + 1,75m
¦     minimalny promień łuku poziomego                                    - R = 800 m
¦     maksymalne pochylenie niwelety                                        - 4 %
¦     minimalny promień łuku pionowego wypukłego                  - R = 8000 m
¦     minimalny promień łuku pionowego wklęsłego                   - R = 6000 m
¦     obciążenie nawierzchni                                                       -100kN/oś
¦     kategoria ruchu                                                                   - KR4
¦  odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów przydrożnych, odprowadzenie poprzez ewentualne urządzenia podczyszczające do zbiorników naturalnych oraz cieków.
¦     powiązania z drogami bocznymi poprzez skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane z wydzielonymi lewoskrętami na jezdni głównej.
¦     na   wszystkich   projektowanych   skrzyżowaniach   przewiduje   się   budowę   lokalnego oświetlenia.

Planowany zakres robót
- budowa drogi jednojezdniowej,  mającej łącznie 3 pasy ruchu  o zmieniającym się odcinkami przekroju 2+1, wraz z budową utwardzonych poboczy oraz poszerzeń na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań;
- rozbiórka pewnych fragmentów istniejącej drogi
- miejscowe sfrezowanie istniejącej warstwy asfaltu (w miejscach włączeń) i ułożenie nowej warstwy bitumicznej - warstwy ścieralnej
- budowa dróg gospodarczych dwukierunkowych, dwupasowych wzdłuż projektowanej drogi jako dojazdy do obiektów budowlanych lub na pola;
- budowa przejść dla pieszych i ruchu rowerowego
- budowa wiaduktu nad linią PKP
- budowa skrzyżowań skanalizowanych na drodze głównej oraz na drogach bocznych;
- budowa zatok autobusowych;
- wymiana istniejących krawężników na nowe;
- budowa przepustów w miejscach skrzyżowania drogi z drobnymi ciekami wodnymi;
- budowa przejść i przełazów dla zwierząt;
- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną budową;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- budowa - o  ile  okażą się  potrzebne -  urządzeń  oczyszczających  ścieki  z wód opadowych spływających z nawierzchni drogi;
- zdjęcie warstwy humusu w miejscu kładzenia nowego śladu  (+ wykarczowanie zieleni w rejonach zadrzewień i krzewów)

W przyjętej koncepcji powiązanie obwodnicy Olecka z istniejącą siecią dróg przewiduje się poprzez realizację czterech następujących skrzyżowań skanalizowanych:
¦ na   podłączeniu   istniejącej   drogi   nr   65   do   nowej   obwodnicy   w   Sedrankach, z jednoczesnym podłączeniem do tego skrzyżowania drogi gminnej;
¦  na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 Olecko - Giżycko;
¦  na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 40450 Olecko - Świętajno;
¦  na podłączeniu  istniejącej drogi  nr 65 do obwodnicy w Kukowie, z jednoczesnym podłączeniem do tego skrzyżowania drogi gminnej.

Przewiduje się zapewnienie w każdym przypadku dojazdu do działek odciętych od obsługi przez nową drogę, co będzie projektowane i jest sygnalizowane we wstępnych założeniach projektowych.
Na projektowanej obwodnicy Olecka przewidziano 4 bezkolizyjne przejazdy drogowe na przecięciach z drogami gminnymi. We wszystkich czterech przypadkach przewidziane jest poprowadzenie dróg gminnych górą, nad projektowaną obwodnicą, z realizacją wiaduktów w ciągach dróg gminnych. Oprócz w/w czterech przejazdów drogowych przewidziane zostały również 4 przejazdy gospodarcze, które zlokalizowane są:
¦      pod wspólnym wiaduktem nad linią kolejową PKP
¦      pod projektowaną estakadą w rejonie km 1+214
¦      pod projektowaną estakadą nad doliną łączącą Olecko z jez. Sedraneckim (ok. km 2+030). W dolinie tej przewidziane jest również poprowadzenie ścieżki dydaktycznej
¦      pod  wspólnym  wiaduktem  z  przewidzianą w  planach  zagospodarowania  ścieżką rowerową po  trasie  dawnej,   zdemontowanej   linii   kolejowej  Olecko  -Giżycko (rejon km 3+325 w obu wariantach).

Obiekty inżynierskie:
Estakady, obiekty cztero- i pięcioprzęsłowe długości ok. 96 i ok. 144 m wyniesione ok. 13-14 m nad poziom terenu, dla przekroczenia głębokich, zwartych dolin. Rozpiętości przęseł przyjęto w założeniach na 27-30m. Konstrukcje ustroju niosącego zaprojektowano z betonu sprężonego w dwóch wariantach: płytowa, wykonana na miejscu na rusztowaniu lub z belek prefabrykowanych. Wiadukt nad linią PKP Ełk - Gołdap oraz drogą gminną przewidywany jest jako dwuprzęsłowy o rozpiętości przęseł 27 m. Przęsła zbudowano z betonu sprężonego.  Przewidziano wariant płytowy lub belkowy.  Przyczółki zaprojektowano żelbetowe, masywne posadowione bezpośrednio.
Wiadukt   w   km   3+325   obwodnicy   nad   drogą   dojazdową   i   ścieżką   rowerową   będzie jednoprzęsłową żelbetową ramownicą o rozpiętości 20 m wykonywaną na miejscu. Możliwe jest wykonanie ustroju niosącego z belek typu Kujan.
Wszystkie  obiekty w ciągu  nowej  obwodnicy  będą zaprojektowane  na  klasę A+Stanag.
Szerokość obiektów wynosi 13.2 m w tym jezdnia 7 m, opaski 2x1 m i chodniki 2x1.5m.
Przyczółki obiektów będą masywne, żelbetowe. Zgodnie z opinią geotechniczną, preferowane będzie posadowienie bezpośrednie.

Na projektowanej obwodnicy nie przewiduje się zlokalizowania obiektów obsługi ruchu. Według projektantów najkorzystniejsza lokalizacja tego typu obiektów to rejony skrzyżowań w Sedrankach i Kukowie.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych drogi i zjazdów będą odprowadzane powierzchniowo oraz lokalnie do rowów przydrożnych i ewentualnie - nowej kanalizacji deszczowej. Nie ma potrzeby - co zostanie wykazane dalej stosowania urządzeń podczyszczających ścieki odprowadzane z nowej drogi.
Realizacja robót związanych z rozbudową drogi wiąże się z koniecznością przebudowy kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej. Przebudowa urządzeń teletechnicznych:
•     kanalizacja kablowa,
•     kable ziemne,
•     linie napowietrzne, Przebudowa urządzeń energetycznych:
•     linie napowietrzne n/n 0,4 kV,
•     linie napowietrzne s/n 15 kV,
•     linie kablowe n/n 0,4 kV i s/n 15 kV Przebudowa sieci wodnych i gazowych:
•    wodociągowych
•     sieci gazowe. Przebudowa urządzeń melioracyjnych:
•     przełożenie i oczyszczenie istniejących kanałów i rowów melioracyjnych,
•  przebudowa rozciętych przez trasę DK 65 systemów melioracyjnych, w tym budowa przepustów w miejscach skrzyżowań.

Planowana inwestycja jest przykładem rozbudowy drogi krajowej w nowym pasie drogowym na większości projektowanego odcinka (ok. 97 % długości). Wykraczanie nowym śladem drogi DK 65 poza obecny korytarz wynika z chęci obejścia miasta obwodnicą oraz ze zwiększenia na drodze parametru prędkości projektowej i miarodajnej oraz budowy skrzyżowań umożliwiających mniej kolizyjne połączenia z istniejącym układem komunikacyjnym. Parametry te narzucają konieczność zastosowania łagodniejszych promieni łuków i wielkości tych promieni i w dużej części powodują zmianę przebiegu drogi w stosunku do śladu obecnej jezdni na ciągu DK 65 w mieście.
Wszelkie działania projektowe mają na celu poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze i dostosowanie jezdni do standardów obowiązujących na ciągu drogi krajowej o klasie GP. Budowa obwodnicy poprawić ma komfort życia mieszkańców Olecka odsuwając ślad drogi od zabudowy mieszkaniowej i wyprowadzając ruch przede wszystkim tranzytowy z miasta.
Bezpośrednią konsekwencją robót nie będzie znaczące, wynikające z przebudowy drogi, zwiększenie natężenia ruchu w tym rejonie. Należy przewidywać, że w związku z poprawą nawierzchni nowej drogi oraz uporządkowaniem problematyki ścieków deszczowych z nawierzchni w przebudowywanym rejonie, oddziaływania na środowisko nowego odcinka drogi 65 będą (przynajmniej w stosunku do niektórych komponentów środowiska) mniej odczuwalne. Potencjalne zmiany niekorzystne, na miarę dostępnych na tym etapie danych, ma przewidzieć niniejsze opracowanie - w rozdziałach poniżej.

[Materiały opracowano na podstawie:  Biuro Inżynierskie Damart ze Szczecina]

 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku