Mapa strony
Podgląd wydruku
 
Ostatnia aktualizacja:
2020-09-22 22:26

 

 
 
 

Statut

 Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku

Postanowienie ogólne

§1

Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, zwany dalej „Statutem" określa organizację i zasady działania Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku, zwanego dalej „PZD".

§2

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku jest jednostką organizacyjną Powiatu Oleckiego, działającą w formie jednostki budżetowej i działa na podstawie aktów prawnych:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
4. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 204, poz. 2086 z późn. zm.).
5. uchwały Nr 1/99 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 19 stycznia 1999 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku.
6. innych obowiązujących aktów prawnych.
7. niniejszego Statutu.

§3

Siedziba PZD mieści się w Olecku, ul. Wojska Polskiego 12

§4

Kierownikiem PZD oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników jest Dyrektor.

Przedmiot działania

§5

PZD wykonuje obowiązki zarządcy drogi, tj. Zarządu Powiatu w Olecku, na wszystkich drogach i ulicach powiatowych w granicach administracyjnych powiatu oleckiego, wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

Organizacja

§6

Organizację PZD, zakres i przedmiot działania określa szczegółowo „Regulamin Organizacyjny" uchwalony na wniosek PZD przez Zarząd Powiatu w Olecku.

§7

Prawa, obowiązki i zasady wynagradzania pracowników określają przepisy:
- Kodeks Pracy,
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- wewnętrzne regulaminy.

§8

Majątek PZD może być wykorzystywany do realizacji celów statutowych.

Postanowienie końcowe

§9

Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku
 


 

 
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku